Voorwaarden

Toepassing

 1. 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief aanvullende of vervolgopdrachten, door opdrachtgever verstrekt aan Mariëtte Vis Advocaat (hierna te noemen  mr. M.D. Vis). Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


 1. 2.Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:409 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. M.D. Vis (K.v.K. Gooi- Eem- en Flevoland nr. 32154079).


 1. 3.De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.


 1. 4.Deze algemene voorwaarden worden bij iedere opdracht op verzoek van de opdrachtgever ter hand gesteld of digitaal toegezonden.


Identificatieplicht opdrachtgever

 1. 5.Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening is mr. M.D. Vis gehouden om haar opdrachtgevers deugdelijk te identificeren. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende stukken aan mr. M.D. Vis te verschaffen. Mr. M.D. Vis behoudt zich het recht voor uitvoering van een opdracht op te schorten, tot het moment dat de stukken, nodig voor deugdelijke identificatie, zijn verschaft.Beroepsaansprakelijkheid

 1. 6.Iedere aansprakelijkheid van mr. M.D. Vis is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico volgens de verzekeringspolis. Indien en voor zover ongeacht de omstandigheid geen bedrag wordt uitbetaald onder de verzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het totale gedeclareerde en betaalde honorarium met een maximum van Euro 12.500,-


 1. 7.Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct       of indirect voortvloeit en waarvoor mr. M.D. Vis aansprakelijk is.Inschakelen van derden

 1. 8.Mr. M.D. Vis zal bij het inschakelen van derden, behalve wanneer het procesvertegenwoordigers of deurwaarders betreft, zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.


 1. 9.Mr. M.D. Vis is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.


 1. 10.Mr. M.D. Vis is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.Honorarium en verschotten

 1. 11.Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief wordt    van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld door mr. M.D. Vis. Het honorarium wordt per tijdseenheid    van 6 minuten naar boven afgerond en berekend. De minimum tijdseenheid is 6 minuten.


 1. 12.Door mr. M.D. Vis betaalde verschotten of kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Verschotten zijn de door mr. M.D. Vis voor de opdrachtgever gedane uitgaven zoals (maar niet beperkt tot) griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, koerierskosten en het salaris van procesvertegenwoordigers. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.Declaratie en betaling

 1. 13.Tenzij anders afgesproken of uit de aard van de zaak voortvloeit, worden de werkzaamheden voorzien van een specificatie maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling dient te gescheiden zonder enige korting en uitsluitend op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze binnen de gestelde betalingstermijn van 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum als vermeld in de declaratie.


 1. 14.Mr. M.D. Vis is gerechtigd de opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot op de declaratie in rekening te brengen dat direct dient te worden betaald. Na ontvangst van       de voorschotbetaling door de opdrachtgever zal mr. M.D. Vis de werkzaamheden eerst kunnen starten.


 1. 15.Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.


 1. 16.Indien de betaling van de declaratie niet binnen de geldende betalingstermijn is ontvangen,    wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur) is Mr. M.D. Vis gerechtigd bij particulieren de wettelijke rente en bij rechtspersonen of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep de handelsrente in rekening te brengen, te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.


 1. 17.Indien betaling uitblijft en indien de opdrachtgever een particulier is, zal deze worden aangemaand waarbij een uiterste termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog zonder bijkomende kosten de declaratie te voldoen. In het geval betaling wederom uitblijft, zullen incassomaatregelen tegen opdrachtgever worden getroffen en zal mr. M.D. Vis zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die voor rekening van opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buiten-gerechtelijke incassokosten (Stb. 2012,141), zoals genoemd in art. 6:96 lid 4 BW (indien opdrachtgever een particulier is). Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW afhankelijk of mr. M.D. Vis de BTW kan verrekenen. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon of een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom.


 1. 18.Met inachtneming van gedragsregel 14 is mr. M.D. Vis in geval van betalingsverzuim als hiervoor bedoeld onder 16. en 17. gerechtigd om de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, ook ten aanzien van andere opdrachten die op dat moment door mr. M.D. Vis voor de opdrachtgever worden uitgevoerd, zonder dat mr. M.D. Vis daardoor op welke wijze dan ook jegens de opdrachtgever schadeplichtig is of kan worden.Archivering van dossier

 1. 19.De in papieren en elektronische vorm aangehouden (financiële) administratie, dossieradministratie en het archief zijn uitsluitend eigendom van mr. M.D. Vis en strekken tegenover de opdrachtgever tot uitsluitend bewijs. Inzage van enig document is enkel mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mr. M.D. Vis.

 2. 20.Na het beëindigen van de opdracht blijven de op het dossier betrekking hebbende stukken (bijvoorbeeld correspondentie, e-mails, processtukken etc.) uitsluitend in elektronische vorm gedurende de wettelijke bewaartermijn (5 tot 7 jaar) bewaard, tenzij met de opdrachtgever andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de archivering. De originele processtukken, zoals vonnissen, beschikkingen of dagvaarding, zullen bij archivering op verzoek aan de opdrachtgever worden verstrekt. Persoonlijke identificatiegegevens zullen worden vernietigd.Geschillen

 1. 21.De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en mr. M.D. Vis is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter. Mr. M.D. Vis en opdrachtgever zullen niettemin zich eerst inspannen om in der minne een redelijke oplossing  van het geschil te bereiken. De kantoorklachtenregeling conform het model van de Orde van Advocaten is daarbij van toepassing. Deze wordt uitgereikt aan de cliënt bij de opdrachtbevestiging.

Algemene voorwaarden.

Copyright © 2022 Mariette Vis Advocaat. Alle rechten voorbehouden.


Contact   |   Privacy   |    Kantoorklachtenregeling   |   Voorwaarden  Links artikelen                        English